Escola Oficial d´Idiomes - Amposta

PER ACCEDIR: usuari: data de naixement dd/mm/aaaa; contrasenya: DNI, NIE o passaport; contrasenya personal alumne

[Texto explicativo del login de padres]

[Texto explicativo del login de profesores]

Usuario
Contraseña
Contraseña Personal de Alumno/Tutor

Solo para alumnos:
usuario: fecha de nacimiento dd/mm/aaaa
contraseña: DNI, NIE o Pasaporte
Recordar Password